Wikipedia i metody statystyczne

pomoc statystyczna
Metody statystyczne stosuje się wszędzie tam, gdzie chodzi o poznanie prawidłowości w zakresie zjawisk masowych ? tam, gdzie bada się problemy demograficzne, ekonomiczne, socjologiczne; choć także w innych naukach. Metoda statystyczna jest jedną z metod badań naukowych. Działania statystyczne stosuje się do opisu zjawisk masowych.

Zestawienia danych do opisu zjawisk masowych dostarczają między innymi urzędy statystyczne przez spisy powszechne.

Zestawienia te mają postać tabel, z których można dowiedzieć się, w jakim procencie dane zjawisko występuje; tabel publikowanych między innymi w rocznikach statystycznych. Dzięki owym danym można ustalić zmienność zjawisk masowych, tendencji ich przekształceń w czasie.

Sporządza się w tym celu wykresy, ilustrujące krzywą rozwoju danego zjawiska czy też to, jaką część większej całości stanowi.
Część danych dostarcza badanie metodą grup reprezentatywnych: zbiera się dane nie od wszystkich, ale od odpowiednio wybranej grupy, określanej jako grupa reprezentatywnaŹródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Statystyka

O badaniu statystycznym.

Wikipedia
Badanie statystyczne to proces pozyskiwania danych na temat rozkładu cechy statystycznej w populacji.
Badanie może mieć charakter: pełny - badanie obejmuje całą populację częściowy - odbywa się na pewnych (zazwyczaj losowo) wybranych elementach populacji, czyli próbie losowej, zazwyczaj reprezentatywnej dla populacji Wydawać by się mogło, że badanie częściowe jako z założenia obarczone niepewnością, stosowane jest bardzo rzadko.
Istnieją jednak czynniki, które przemawiają na korzyść tego właśnie rodzaju badania: populacja może być bardzo duża lub nieskończona, dostęp do jej wszystkich elementów może być bardzo trudny bądź niemożliwy - badania na próbie praktycznie stosuje się do populacji o dużej liczbie desygnatów. czas trwania badań koszt badań badanie może niszczyć badany obiekt, zbadanie całej populacji byłoby równoznaczne z jej zniszczeniem (np. kontrola jakości w fabryce konserw) Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Badanie_statystyczne

Ankietowanie jako metoda badawcza

pomoc statystyczna Dane do analiz zbiera się różnymi metoda, a najpopularniejszą z nich są ankiety.

Ale czemu w ogóle zbiera się dane? Ponieważ statystykę stosuje się do opisu działań masowych na dużym i reprezentatywnym zbiorze danych.

Wracając do ankiet to jest to metoda badania na określonej grupie, która odpowiada na pytania ankietowe. Wyniki tych badań ankietowych są zbierane i wprowadzane do programu.
Kolejno dane są analizowane przez zespół statystyków, aby uzyskać z nich potrzebne informacje i zależności.
O szczegółach tych procesów można poczytać w sieci, ponieważ metody statystyczne są dość obszerne, ciężko byłoby je tutaj zamieścić..

Widok do druku:

pomoc statystyczna